FRAUDEBELEID Heinenoord Assuradeuren

 

Wat is fraude?

Fraude is het misbruik maken van een verzekeringsproduct of een dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde (bij levens- en sommenverzekeringen) om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen wat gebeurd is;
 • veranderen van bedragen op aankoop- of reparatie nota’s;
 • opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
 • meer claimen dan de daadwerkelijke schade;
 • een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal;
 • een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact op met uw adviseur, dit voorkomt misverstanden. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Of als u niet weet welke informatie u moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim.

Waarom fraudebestrijding?

Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Het merendeel van de klanten gaat daar eerlijk mee om. Een kleine groep misbruikt dit vertrouwen door fraude te plegen. Alle verzekerden zijn hiervan de dupe, omdat zij door middel van de premie, meebetalen aan het frauduleus gedrag van die kleine groep. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk fraude op te sporen, om zo de premie zo laag mogelijk te kunnen houden.

Wat doen wij om fraude te voorkomen en op te sporen?

 • wij beschikken over fraude-indicatoren. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze indicatoren te herkennen;
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal ingericht zijn om fraudes te detecteren;
 • onze fraudecontactpersoon zorgt voor de naleving van het fraudebeleid;
 • gegevens over schadehistorie en specifieke fraude-informatie worden verzameld in een systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt;
 • wij voeren controles uit conform de Sanctiewet (CDD).

Welke maatregelen treffen wij bij (een vermoeden van) fraude?

Bij fraude, of aanwijzingen voor frauduleus handelen, dienen wij het volledige dossier over te dragen aan de risicodrager van uw verzekering.

Gekwalificeerde coördinatoren fraudebeheersing, die als (kandidaat) register coördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing, behandelen het dossier dan verder.

Het dossier wordt soms door een externe partij onderzocht, uiteraard met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving zoals de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Wij ontvangen na afsluiting van het onderzoek verdere instructies. In sommige situaties zal onze fraudecoördinator het onderzoek zelf uitvoeren.

Enkele voorbeelden van maatregelen welke de verzekeringsmaatschappij en/of Heinenoord Assuradeuren zal treffen zijn:

 • het beëindigen van de verzekering(en). In geval van fraude wordt niet alleen de betreffende verzekering, maar worden tevens alle andere lopende overeenkomsten opgezegd;
 • aangifte bij de politie, ook indien er op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden is van fraude;
 • het melden van persoonsgegevens in het interne incidentenregister
 • het melden van persoonsgegevens aan de Stichting CIS, zie voor verdere informatie www.stichtingcis.nl;
 • het melden van persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • terugvorderen van uitgekeerde gelden;
 • terugvorderen van interne- en externe kosten. Voor de interne kosten geldt bij schadeclaims een standaard vergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kan er bij het aanvragen van een verzekering, waarbij sprake is van fraude, interne kosten ad € 101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vindt u op www.so-da.nl
 • niet overgaan tot uitbetaling.

Welke maatregelen worden getroffen en in welke mate is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van de fraude. Daarbij wordt rekening geworden met:

 • welke maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen geschaad zijn en hoe groot de inbreuk van het fraudegeval op deze belangen is;
 • of er sprake is van georganiseerde fraude;
 • wie er slachtoffer zijn van de fraude;
 • wat de juiste en volledige informatie is.

Meer weten?